Meshuggah – 25.04.2013 – Kraków

//Meshuggah – 25.04.2013 – Kraków